سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

سرعت تا نام محصول توضیحات
4Mbp/s 4Mbps
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
12GB 327,000 ریال فروش به صورت نقدی 3 ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد
24GB 545,000 ریال فروش به صورت نقدی 3 ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد
10Mbp/s 8Mbps
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
12GB 381,500 ریال فروش به صورت نقدی 3 ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد
24GB 599,500 ریال فروش به صورت نقدی 3 ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد
کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.