سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

سرعت تا نام محصول توضیحات
512kbp/s کمپین صد دانه یاقوت 512Kbps up to4M
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
2GB 43,600 ریال فروش به صورت نقدی یکساله - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 2 تا 6 (300 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
128kbp/s کمپین صد دانه یاقوت 128Kbps up to4M
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
2GB 22,708 ریال فروش به صورت نقدی یکساله - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 2 تا 6 (100 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
1Mbp/s کمپین صد دانه یاقوت 1M up to8M
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
2GB 65,400 ریال فروش به صورت نقدی یکساله - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 1 تا 9 تا سقف 1گیگ حجم (400 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
2Mbp/s کمپین صد دانه یاقوت 2M up to8M
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
2GB 80,841 ریال فروش به صورت نقدی یکساله - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 1 تا 9 تا سقف 1گیگ حجم (500 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.