سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

سرعت تا نام محصول توضیحات
512kbp/s کمپین یاقوت(512up16) زمستانه (مجموع ترافیک 20گیگ)
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
0GB 54,500 ریال فروش به صورت نقدی شش ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 2 تا 8 تا سقف 1 گیگ حجم(300 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
128kbp/s کمپین یاقوت(128up16) زمستانه (مجموع ترافیک 1گیگ)
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
0GB 2,750 ریال فروش به صورت نقدی شش ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 2تا 8 تا سقف 1گیگ حجم
1Mbp/s کمپین یاقوت(1024up16) زمستانه (مجموع ترافیک 30گیگ)
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
0GB 72,650 ریال فروش به صورت نقدی شش ماهه- امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت 2 تا 8 تا سقف 2گیگ حجم (400 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
2Mbp/s کمپین یاقوت(2048up16) زمستانه (مجموع ترافیک 40گیگ)
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
0GB 90,840 ریال فروش به صورت نقدی شش ماهه - امکان انتقال حجم به ماه های بعد - شبانه رایگان از ساعت2 تا 8تا سقف 3گیگ حجم (500 دقیقه مکالمه درون استانی رایگان)
کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.